هاست وردپرس ایران - 500 مگ

ریال150,000
ماهانه

• 500 مگ فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• بهینه شده برای وردپرس

هاست وردپرس خارج - 500 مگ

ریال150,000
ماهانه

• 500 مگ فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• بهینه شده برای وردپرس

هاست وردپرس ایران - 1 گیگ

ریال210,000
ماهانه

• 1 گیگ فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• بهینه شده برای وردپرس

هاست وردپرس خارج - 1 گیگ

ریال210,000
ماهانه

• 1 گیگ فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• بهینه شده برای وردپرس

هاست وردپرس ایران - 2 گیگ

ریال330,000
ماهانه

• 2 گیگ فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• بهینه شده برای وردپرس

هاست وردپرس خارج - 2 گیگ

ریال330,000
ماهانه

• 2 گیگ فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• بهینه شده برای وردپرس

هاست وردپرس ایران - 5 گیگ

ریال540,000
ماهانه

• 5 گیگ فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• بهینه شده برای وردپرس

هاست وردپرس ایران - 10 گیگ

ریال1,000,000
ماهانه

• 10 گیگ فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• بهینه شده برای وردپرس

هاست وردپرس خارج - 5 گیگ

ریال540,000
ماهانه

• 5 گیگ فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• بهینه شده برای وردپرس

هاست وردپرس ایران - 15 گیگ

ریال1,600,000
ماهانه

• 15 گیگ فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• بهینه شده برای وردپرس

هاست وردپرس خارج - 10 گیگ

ریال1,000,000
ماهانه

• 10 گیگ فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• بهینه شده برای وردپرس

هاست وردپرس خارج - 15 گیگ

ریال1,600,000
ماهانه

• 15 گیگ فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel
• بک آپ گیری 2 بار در هفته
• بهینه شده برای وردپرس