سرور اختصاصی ایران - پلان اول

شروع از
ریال21,000,000
ماهانه + ریال2,000,000 هزینه تنظیم

رم 16GB
پردازنده - CPU 2*Intel® Xeon® X5620
تعداد هسته CPU 8Cores/16Threads
250GB-SSD/300GB-SAS
ترافیک ماهیانه 500GB
پورت شبکه 1Gb/s
IP اختصاصی 1

سرور اختصاصی ایران - پلان دوم

شروع از
ریال25,000,000
ماهانه + ریال2,000,000 هزینه تنظیم

رم 32GB
پردازنده - CPU 2xIntel® Xeon® E5650
تعداد هسته CPU 12Cores/24Threads
250GB-SSD/300GB-SAS
ترافیک ماهیانه 1TB
پورت شبکه 1Gb/s
IP اختصاصی 1

سرور اختصاصی ایران - پلان سوم

شروع از
ریال31,000,000
ماهانه + ریال2,000,000 هزینه تنظیم

رم 48GB
پردازنده - CPU 2xIntel® Xeon® X5660
تعداد هسته CPU 12Cores/24Threads
250GB-SSD/300GB-SAS
ترافیک ماهیانه 1TB
پورت شبکه 1Gb/s
IP اختصاصی 1

سرور اختصاصی ایران - پلان چهارم

شروع از
ریال59,900,000
ماهانه + ریال2,000,000 هزینه تنظیم

رم 64GB
پردازنده - CPU 2xIntel® Xeon® E5-2650
تعداد هسته CPU 12Cores/24Threads
فضای هارد 2x300-SAS
ترافیک ماهیانه 2TB
پورت شبکه 1Gb/s
IP اختصاصی 1

سرور اختصاصی ایران - پلان پنجم

شروع از
ریال65,900,000
ماهانه + ریال1,000,000 هزینه تنظیم

رم 128GB
پردازنده - CPU 2xIntel® Xeon® E5-2650 V2
تعداد هسته CPU 20Cores/40Threads
فضای هارد 2x250-SSD
ترافیک ماهیانه 2TB
پورت شبکه 1Gb/s
IP اختصاصی 1