هاست 5 گیگ

ریال290,000
ماهانه

• 5 گیگ فضای
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel

هاست 10 گیگ

ریال490,000
ماهانه

• 10 گیگ فضای
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel

هاست 20 گیگ

ریال690,000
ماهانه

• 20 گیگ فضای
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel

هاست 50 گیگ

ریال1,040,000
ماهانه

• 50 گیگ فضای
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel

هاست 100 گیگ

ریال1,650,000
ماهانه

• 100 گیگ فضای
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel

هاست 200 گیگ

ریال2,350,000
ماهانه

• 200 گیگ فضای
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel

هاست 500 گیگ

ریال3,900,000
ماهانه

• 200 گیگ فضای
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Cpanel