سرور مجازی کلود ایران پلان اول

شروع از
ریال5,900,000
ماهانه

• 20 گیگ هارد
• 2 گیگ رم
• 2 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک 400GB

سرور مجازی کلود ایران پلان دوم

شروع از
ریال8,900,000
ماهانه

• 30 گیگ هارد
• 3 گیگ رم
• 3 هسته cpu
• هارد SSD
• 600GB ترافیک

سرور مجازی کلود ایران پلان سوم

شروع از
ریال11,700,000
ماهانه

• 40 گیگ هارد
• 4 گیگ رم
• 3 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک 1TB

سرور مجازی کلود ایران پلان چهارم

شروع از
ریال13,700,000
ماهانه

• 60 گیگ هارد
• 6 گیگ رم
• 4 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک 1.2TB

سرور مجازی کلود ایران پلان پنجم

شروع از
ریال17,300,000
ماهانه

• 80 گیگ هارد
• 8 گیگ رم
• 6 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک 1.6TB