سرور مدیریت شده ایران پلان اول

شروع از
ریال12,000,000
ماهانه + ریال10,000,000 هزینه تنظیم

• 20 گیگ هارد
• 1 گیگ رم
• 1 هسته cpu
• هارد NVME
• ترافیک نامحدود
• کنترل پنل Cpanel یا Plesk
10 گیگ فضای یکاپ
وب سرور LiteSpeed - IIS

سرور مدیریت شده ایران پلان دوم

شروع از
ریال14,000,000
ماهانه + ریال10,000,000 هزینه تنظیم

• 30 گیگ هارد
• 2 گیگ رم
• 1 هسته cpu
• هارد NVME
• ترافیک نامحدود
• کنترل پنل Cpanel یا Plesk
15 گیگ فضای یکاپ
وب سرور LiteSpeed - IIS

سرور مدیریت شده ایران پلان سوم

شروع از
ریال15,500,000
ماهانه + ریال10,000,000 هزینه تنظیم

• 40 گیگ هارد
• 3 گیگ رم
• 2 هسته cpu
• هارد NVME
• ترافیک نامحدود
• کنترل پنل Cpanel یا Plesk
20 گیگ فضای یکاپ
وب سرور LiteSpeed - IIS

سرور مدیریت شده ایران پلان چهارم

شروع از
ریال18,000,000
ماهانه + ریال10,000,000 هزینه تنظیم

• 60 گیگ هارد
• 4 گیگ رم
• 3 هسته cpu
• هارد NVME
• ترافیک نامحدود
• کنترل پنل Cpanel یا Plesk
30 گیگ فضای یکاپ
وب سرور LiteSpeed - IIS

سرور مدیریت شده ایران پلان پنجم

شروع از
ریال23,000,000
ماهانه + ریال10,000,000 هزینه تنظیم

• 80 گیگ هارد
• 8 گیگ رم
• 4 هسته cpu
• هارد NVME
• ترافیک نامحدود
• کنترل پنل Cpanel یا Plesk
40 گیگ فضای یکاپ
وب سرور LiteSpeed - IIS