پلان اول سرور مجازی اوکراین

ریال5,200,000
ماهانه
 • CPU 2 Cores
 • RAM 2 Gb
 • SSD Storage 20 Gb
 • Traffic 5 Tb

پلان دوم سرور مجازی اوکراین

ریال5,500,000
ماهانه
 • CPU 2 Cores
 • RAM 3 Gb
 • SSD Storage 35 Gb
 • Traffic 5 Tb

پلان چهارم سرور مجازی اوکراین

ریال9,500,000
ماهانه
 • CPU 4 Cores
 • RAM 6 Gb
 • SSD Storage 60 Gb
 • Traffic 5 Tb

پلان سوم سرور مجازی اوکراین

ریال7,500,000
ماهانه
 • CPU 2 Cores
 • RAM 4 Gb
 • SSD Storage 50 Gb
 • Traffic 5 Tb