پلان اول

شروع از
ریال4,600,000
ماهانه

• 20 گیگ هارد
• 2 گیگ رم
• 1 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

پلان دوم

شروع از
ریال5,280,000
ماهانه

• 40 گیگ هارد
• 2 گیگ رم
• 2 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

پلان سوم

شروع از
ریال6,390,000
ماهانه

• 40 گیگ هارد
• 4 گیگ رم
• 2 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

پلان چهارم

شروع از
ریال9,150,000
ماهانه

• 80 گیگ هارد
• 4 گیگ رم
• 3 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

پلان پنجم

شروع از
ریال11,770,000
ماهانه

• 80 گیگ هارد
• 8 گیگ رم
• 2 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

پلان ششم

شروع از
ریال14,400,000
ماهانه

• 160 گیگ هارد
• 8 گیگ رم
• 4 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

پلان هفتم

شروع از
ریال18,480,000
ماهانه

• 160 گیگ هارد
• 16 گیگ رم
• 4 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

پلان هشتم

شروع از
ریال26,760,000
ماهانه

• 240 گیگ هارد
• 16 گیگ رم
• 8 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

پلان نهم

شروع از
ریال34,940,000
ماهانه

• 240 گیگ هارد
• 32 گیگ رم
• 8 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود