هاست ویندوز ایران - 100 مگ

ریال110,000
ماهانه

• 100 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست ویندوز خارج - 100 مگ

ریال110,000
ماهانه

• 100 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست ویندوز ایران - 500 مگ

ریال160,000
ماهانه

• 500 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست ویندوز خارج - 500 مگ

ریال160,000
ماهانه

• 500 مگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست ویندوز ایران - 1 گیگ

ریال240,000
ماهانه

• 1 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست ویندوز ایران - 2 گیگ

ریال390,000
ماهانه

• 2 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست ویندوز خارج - 1 گیگ

ریال240,000
ماهانه

• 1 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست ویندوز خارج - 2 گیگ

ریال390,000
ماهانه

• 2 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست ویندوز ایران - 5 گیگ

ریال490,000
ماهانه

• 5 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست ویندوز خارج - 5 گیگ

ریال490,000
ماهانه

• 5 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست ویندوز ایران - 10 گیگ

ریال610,000
ماهانه

• 10 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته

هاست ویندوز خارج - 10 گیگ

ریال610,000
ماهانه

• 10 گیگابایت فضای هاست
• ترافیک نامحدود
• گواهینامه SSL رایگان
• کنترل پنل Plesk
• بک آپ گیری 2 بار در هفته