سرور مجازی خارج پلان اول

شروع از
ریال5,000,000
ماهانه

• 20 گیگ هارد
• 2 گیگ رم
• 1 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

سرور مجازی خارج پلان دوم

شروع از
ریال5,500,000
ماهانه

• 40 گیگ هارد
• 2 گیگ رم
• 2 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

سرور مجازی خارج پلان سوم

شروع از
ریال6,700,000
ماهانه

• 40 گیگ هارد
• 4 گیگ رم
• 2 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

سرور مجازی خارج پلان چهارم

شروع از
ریال9,500,000
ماهانه

• 80 گیگ هارد
• 4 گیگ رم
• 3 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

سرور مجازی خارج پلان پنجم

شروع از
ریال11,500,000
ماهانه

• 80 گیگ هارد
• 8 گیگ رم
• 2 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

سرور مجازی خارج پلان ششم

شروع از
ریال15,000,000
ماهانه

• 160 گیگ هارد
• 8 گیگ رم
• 4 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

سرور مجازی خارج پلان هفتم

شروع از
ریال2,000,000
ماهانه

• 160 گیگ هارد
• 16 گیگ رم
• 4 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

سرور مجازی خارج پلان هشتم

شروع از
ریال29,000,000
ماهانه

• 240 گیگ هارد
• 16 گیگ رم
• 8 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

سرور مجازی خارج پلان نهم

شروع از
ریال34,000,000
ماهانه

• 240 گیگ هارد
• 32 گیگ رم
• 8 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود

سرور مجازی خارج پلان دهم

شروع از
ریال52,000,000
ماهانه

• 360 گیگ هارد
• 32 گیگ رم
• 16 هسته cpu
• هارد SSD
• ترافیک نامحدود